Byggnadsminne

Vinnsäter som ligger vid Valboåns dalgång omtalas för första gången i jordeboken 1540. Efter genomfört storskifte och laga skifte på 1830-talet kom gården att placeras där den nu är. Gårdsbebyggelsen ligger, liksom övriga gårdar i byn, lokaliserade till en höjdrygg. Landskapet runt omkring utgörs av öppet odlingslandskap typiskt för Valbodalen och på samma sätt som Vinnsäter ligger övriga gårdar spridda i krönlägen i hela dalgången vilket ger landskapet sin speciella prägel.
Det typiska höjdläget och den välbevarade gårdsbebyggelsen gör hembygdsgården i Vinnsäter till en enastående representant för den dalsländska byggnadstraditionen.

Du kan läsa mer i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister

Gården är noga beskriven 2011 i en Kulturhistorisk utredning inför byggnadsminnesförklaring

Dalslands äldre bebyggelse hittar du beskriven i GÅRDAR I DALSLAND
– en bebyggelsehistorisk översikt