Byggnadsminne

Vinnsäter är en byggnadsminnesförklarad gård i Dalsland. Fastighetsbeteckningen är Vinnsäter 1:33, Järbo socken, Färgelanda kommun och omnämns första gången i jordeboken 1540. Efter genomfört storskifte och laga skifte på 1830-talet kom gården att placeras där den är nu. Gårdsbebyggelsen ligger, liksom övriga gårdar i byn, lokaliserade till en höjdrygg.  Vinnsäter brukades fram till 1970-talet. Anna Emilia Aronsdotter avled 1980 och Järbo hembygdsförening förvärvade gården 1982. Tack vare stora insatser av dåvarande ordförande Paul Jakobsson och medlemmar i föreningen kunde Vinnsäter hembygdsgård invigas 1992. Vinnsäter är hjärtat i föreningens verksamhet tillsammans med soldattorpet Bräckan en kilometer upp på Kroppefjäll vid Karl XII:s led.

Vinnsäter utpekades första gången som särskilt skyddsvärd bebyggelse år 1976 av Älvsborgs Läns Museiförening. Boningshuset bedömdes då vara en av socknens bäst bevarade och mest oförändrade dalslandsstugor. Gården som helhet beskrivs som ett värdefullt exempel på en dalsländsk gård så som den gestaltade sig i slutet av 1800-talet (Älvsborgs Läns Museiförening 1976). Samma värdering görs i flera andra inventeringar, rapporter och kulturmiljöprogram de följande decennierna. Genomgående framhålls den sällsynta, kompletta gårdsbilden med välbevarade ekonomibyggnader som ett skäl till bevarande av gården. 2011 gjorde Västarvet en kulturhistorisk utredning som låg till grund för Länsstyrelsens byggnadsminnesförklaring.

Gården ligger vackert i Valbodalen vid Kroppefjälls rand. Landskapet runt omkring utgörs av öppet odlingslandskap typiskt för Valbodalen och på samma sätt som Vinnsäter ligger övriga gårdar spridda i krönlägen i hela dalgången vilket ger landskapet sin speciella prägel. Ett område som av Riksantikvarieämbetet klassats som ett kulturmiljövärde av riksintresse (1996). Den oförstörda gårdsmiljön och de väl bevarade uthusen var andra skälen till att gården byggnadsminnesförklarades 2012. Byggnader på fastigheten Vinnsäter:

  • Boningshus (1851) dalslandsstuga = enkelstuga i två våningar
  • Ladugård, bevarad med fähus för korna och loge. Vasstäckt tak. (1870-talet)
  • Magasin, med skiffertak. (1850-talet)
  • Vagnslider/vedbod. Vasstak. (1880)
  • Smedja med eldstad. (1908)
  • Jordkällare. Gjuten med tegeltak. (1922)